Uitglijden of vallen op het werk

Uit onderstaande uitspraken blijkt hoe wisselend er door de rechter geoordeeld kan worden. De nuances zijn moeilijk te onderkennen. Graag adviseren wij u.

Gerechtshof Amsterdam, 23 april 2013; Werkgever aansprakelijk. Geen instructie schrobmachine en geen anti-slipschoenen gegeven.

Schoonmaker komt met schrobmachine ten val op gladde vloer die net door collega was ingesopt. De werkgever is aansprakelijk nu zij de (wel ervaren) werknemer geen instructie heeft gegeven voor het werken met een schrobmachine en ook geen voor dit soort werkzaamheden geschikt schoeisel heeft aangeboden.

Rechtbank Zwolle-Lelystad, 6 december 2012; Werkgever aansprakelijk wegens onvoldoende strooien bij gladheid. 

Defensiemedewerker komt bij het legen van een papierbak op defensieterrein door gladheid ten val. Defensie beroept zich er op dat vanwege de gladheid gestrooid is volgens het Bestrijdingsplan. De Rechtbank acht dit niet voldoende. Waar vaststaat dat het op de plaats van het ongeval glad was had ook daar gestrooid moeten worden, buiten het Bestrijdingsplan om. De leidinggevende van het slachtoffer had al meermaals aangegeven dat de situatie gevaarlijk was en om maatregelen verzocht. De werkgever is aansprakelijk.

Rechtbank Den Haag, 21 maart 2012; Werknemer glijdt uit over batterijen op de trap. Werkgever aansprakelijk.

Een werknemer glijdt op een trap uit over batterijen die bij het soteerproces van een hoger gelegen loopband op die trap konden vallen. Door het werkproces en de werkplek op deze wijze in te richten heeft de werkgever het risico genomen dat er batterijen op de trap konden komen en dat werknemers daardoor konden uitglijden. Een inspectie drie maal daags, de instructie aan werknemers de gevallen batterijen op te ruimen, en een bord bij de trap zijn gelet op het risico onvoldoende maatregelen.

Hoge Raad, 11 april 2008; Alleen verstrekken van veiligheidsschoenen niet voldoende. Werkgever aansprakelijk

Een werknemer in een chemische wasserij glijdt in het bedrijf uit in een plas water. In verband met het risico van uitglijden had de werkgever veiligheidschoenen verstrekt. Dat is naar het oordeel van de Hoge Raad niet voldoende. Het aanbrengen van rubberen matten zou een eenvoudige en geëigende veiligheidsmaatregel geweest zijn tegen het gevaar van uitglijden in een plas water. Werkgever aansprakelijk. Hij mocht er niet op vertrouwen dat het enkel verstrekken van veiligheidsschoenen voldoende zou zijn. 

Hoge Raad, 20 februari 2009; Val na betreden tankstation. Geen werkgeversaansprakelijkheid

Een werknemer glijdt uit bij een niet al te schoon tankstation waar hij in opdracht van de werkgever tankt. De werkgever wordt niet aansprakelijk geacht. In tegenstelling tot de bestuurders van een motorrijtuig die bij een botsing betrokken zijn, blijft deze werknemer met lege handen staan.

Hoge Raad, 2 maart 2007; Schoonmaakster glijdt uit op gladde vloer. Geen werkgeversaansprakelijkheid.

Een schoonmaakster in een hotel op Aruba glijdt uit over een, na een regenbui, glad geworden tegelvloer. De Hoge Raad vindt de werkgever niet aansprakelijk. Personen die vertrouwd zijn met het klimaat in Aruba, waarin na perioden van droogte hevige regen kan vallen, dienen met dit gevaar rekening te houden. Het niet plaatsen van veiligheidsborden, het niet voorschrijven van veiligheidsschoenen, het niet aanbrengen van antisliptegels en het niet bewerken van de vloer met antislipvloeistof, maken dat niet anders.

Hoge Raad, 13 juli 2007, Werknemer valt door niveauverschil bij woning in aanbouw. Werkgever aansprakelijk.

Na de voltooiing van zijn werkzaamheden verliet een ervaren stukadoor de woning door een andere deur dan waardoor hij was binnengekomen. De grond voor de woning was niet geëgaliseerd en lag niet op het niveau van de drempel, maar ongeveer 30 cm lager en was oneffen. Dit resulteerde in een "afstapje" naar het maaiveld. Daarbij verstapte de stukadoor zich. Het Hof vond dat het tot de normale werkomstandigheden behoren dat er niveauverschillen van deze aard en omvang op een dergelijke bouwplaats voorkomen en achtte de werkgever niet aansprakelijk. De Hoge Raad deelde die mening niet en vond dat de werkgever passende maatregelen had moeten nemen.

Hof Den Haag, 3 juli 2008; Werknemer valt ondanks veiligheidsschoenen. Werkgever niet aansprakelijk.

Een werknemer is tijdens werkzaamheden in een opslaghal uitgegleden over, op de vlakke betonnen vloer van de werkplek liggende, hardkunststofkorrels. Hij droeg op dat moment veiligheidsschoenen. Hoewel de werkgever niet had gewaarschuwd voor de risico’s van uitglijden door de kunststofkorrels op de vloer, was de zorgplicht niet geschonden. Het hof achtte hierbij van belang dat de werknemer al jaren geregeld in bedrijven heeft gewerkt waarin dit soort korrels aanwezig zijn, dat de werknemer beschikte over een veiligheidsdiploma en dat de werknemer veiligheidsschoenen droeg die aan de daarvoor geldende eisen voldeden.

Hoge Raad, 11 november 2011; Postbezorgster glijdt uit over plak ijs. Werkgever niet aansprakelijk. Ook geen verzekeringsplicht.

Een postbezorgster is tijdens het bezorgen van post te voet op een oprit van een woning uitgegleden over een plak ijs of bevroren sneeuw. Daarbij heeft zij haar linkerenkel gebroken. De werkgever is niet aansprakelijk. De uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichting is beperkt tot verkeersongevallen. Dat is hier niet aan de orde.

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.