Algemene Voorwaarden

1. De opdrachtgever verleent aan Content Letselschadespecialisten B.V. de opdracht tot belangenbehartiging met betrekking tot de door hem/haar ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden schade.

2. Content Letselschadespecialisten B.V. verplicht zich binnen haar mogelijkheden alles in het werk te stellen om, zonder tussenkomst van de rechter, voor de opdrachtgever een optimaal resultaat te behalen.

3. De kosten van de juridische bijstand (de zogenaamde buitengerechtelijke kosten, ex art. 6:96 BW) maken deel uit van de schade en kunnen als afzonderlijke schadepost van de aansprakelijke partij gevorderd worden. Vergoeding van deze buitengerechtelijke kosten komt toe aan Content Letselschadespecialisten B.V.

4. Content Letselschadespecialisten B.V. brengt, tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen, geen andere kosten in rekening bij de opdrachtgever dan de verhaalbare kosten als genoemd onder 3.

5. De opdrachtgever stemt er mee in dat Content Letselschadespecialisten B.V. de buitengerechtelijke kosten bij de aansprakelijke partij in rekening brengt en draagt de aanspraak op vergoeding van die kosten aan Content Letselschadespecialisten B.V. over.

6. De opdrachtgever verplicht zich om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, de juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen.

7. Content Letselschadespecialisten B.V. is gerechtigd alle informatie, waaronder medische informatie, en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade op te vragen en door te zenden aan (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij of diens vertegenwoordiger.

8. Content Letselschadespecialisten B.V. houdt de opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en adviseert de opdrachtgever waar nodig.

9. De aansprakelijkheid van Content Letselschadespecialisten B.V. is beperkt tot het maximaal verzekerde bedrag onder de beroepsaansprakelijkheid-verzekering.