Aansprakelijkheid wegbeheerder voor verkeersongeluk

De wegbeheerder is in beginsel aansprakelijk voor letselschade als gevolg van een verkeersongeluk, indien het ongeval voortvloeit uit de gebrekkige toestand van de weg. Dit op grond van art. 6:174 BW.

De wegbeheerder kan ook aansprakelijk zijn wanneer de weg zelf wel in goede staat verkeert, maar er niet wordt opgetreden nadat een gevaarlijke situatie is ontstaan. Dit op grond van art. 6:162 BW. Daarbij geldt wel dat van een wegbeheerder niet kan worden verlangd dat zij continu de wegen controleert.

Bij de beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag is het uitgangspunt dat de wegbeheerder ervoor dient zorg te dragen dat de weg zodanig wordt ingericht en onderhouden, dat hij geen gevaar oplevert voor weggebruikers. Aan de andere kant moeten weggebruikers er bij de door hen in acht te nemen voorzichtigheid rekening mee houden dat het wegdek niet steeds in perfecte staat verkeert. Ook kunnen niet aan elke weg dezelfde eisen worden gesteld.

Wanneer u meent dat de wegbeheerder voor een verkeersongeluk aansprakelijk is, dan is het van groot belang de situatie ter plaatse gelijk vast te leggen voordat deze gewijzigd wordt. Ook is het van groot belang gelijk eventuele getuigen te horen en de verklaringen op schrift vast te stellen. Content Letselschadespecialisten is u hierbij graag van dienst.

Een aantal regelmatig voorkomende situaties zijn hieronder beschreven:

Letsel door slecht wegdek

Door oneffenheden in het wegdek (slecht wegdek) kunnen voor voetgangers en andere verkeersdeelnemers gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

Of de wegbeheerder aansprakelijk is voor het slechte wegdek hangt af van het niveauverschil van de oneffenheid. Ook de zichtbaarheid of de plaats waar het niveauverschil zich bevindt is van belang.

Gerechtelijke uitspraken over schade door slecht wegdek vindt u hier.

Letsel door obstakels

Fietsers worden regelmatig geconfronteerd met obstakels op hun weg. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om paaltjes, bedoeld om auto’s van het fietspad te weren. In het donker zijn die vaak slecht zichtbaar. Aansprakelijkheid van de wegbeheerder kan dan aan de orde zijn.

Racefietsers zien de paaltjes in het wegdek vaak niet tijdig, doordat kort achter elkaar gereden wordt. Of aansprakelijkheid van de wegbeheerder aan de orde is hangt af van de vraag of de wegbeheerder voldoende heeft gedaan om de fietsers tijdig te attenderen op de gevaarlijke verkeerssituatie.

Gerechtelijke uitspraken over obstakels vindt u hier.

Letsel door onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties doen zich met regelmaat voor. Het kan bijvoorbeeld gaan om scherpe bochten die onvoldoende zijn aangegeven, of plaatsen waar onvoldoende zicht is op het wegverloop.

Vraag is dan of de wegbeheerder aansprakelijk is omdat hij onvoldoende gedaan heeft om de veiligheid te waarborgen. Daarbij kan een rol spelen of maatregelen eenvoudig te treffen waren.

Gerechtelijke uitspraken over onveilige verkeerssituaties vindt u hier.

De beoordeling van de kansen en het voeren van de discussie met de wegbeheerder (veelal Gemeente of Provincie) of haar verzekeraar kunt u het beste overlaten aan een professional.

Daarvoor neemt u contact op met Content Letselschadespecialisten.

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.