Bedrijfsongeval: Is de werkgever aansprakelijk?

De aansprakelijkheid van de werkgever, voor schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, is wettelijk geregeld in art. 7:658 BW. Het kan gaan om een bedrijfsongeval of een beroepsziekte.

De werkgever is aansprakelijk wanneer hij niet de maatregelen heeft genomen of de aanwijzingen heeft verstrekt die redelijkerwijs nodig waren om het bedrijfsongeval te voorkomen.

Art. 7:611 BW is een algemener artikel waarin het “goed werkgeverschap” aan de orde komt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om tekortschieten wegens niet afsluiten van een verzekering.

De werknemer kan bij detachering zowel de uitlener als de inlener aansprakelijk stellen.

Werkgeversaansprakelijkheid bij uitglijden of vallen van de werknemer

De uitspraken zijn wisselend wat betreft het al dan niet aansprakelijk zijn van de werkgever. Graag beoordelen wij uw kansen wanneer u letsel hebt opgelopen door een bedrijfsongeval. Klik hier voor een aantal uitspraken betreffende letselschade door uitglijden of vallen.

Aansprakelijkheid werkgever bij zwaar tillen

De werkgever kan aansprakelijk zijn voor een bedrijfsongeval met letsel als gevolg wanneer hij opdracht geeft een onverantwoord zwaar apparaat te tillen. Maar ook wanneer letselschade ontstaat doordat hij onvoldoende instructie heeft gegeven of onvoldoende toezicht heeft gehouden op het naleven van een gegeven instructie. Klik hier voor enkele praktijkgevallen over letselschade ontstaan door zwaar tillen.

Bedrijfsongeval door gevaarlijke stoffen

Wanneer een werknemer heeft aangetoond dat hij bij zijn werk is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, en aannemelijk maakt dat zijn klachten daardoor kunnen zijn veroorzaakt, moet het oorzakelijk verband tussen de blootstelling en de gezondheidsklachten worden aangenomen. De werkgever mag dan aantonen dat hij zijn zorgplicht wel is nagekomen.

Verplichting werkgever tot het afsluiten van een behoorlijk verzekering

In situaties waarin een werkgever een ongeval met letselschade als gevolg niet kon voorkomen oordeelde de rechter steeds vaker dat een werkgever aansprakelijk zou zijn omdat hij een behoorlijke verzekering had moeten afsluiten. Dat deed zich voor bij verkeersongelukken maar ook bij beroepen met specifieke gevaren. In twee uitspraken gedaan op 11 november 2011 heeft de Hoge Raad een stap terug gedaan en gesteld dat de uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichting is beperkt tot verkeersongevallen. Lees hier meer over werkgeversaansprakelijkheid voor letselschade bij niet afsluiten van een verzekering.

Bedrijfsongeval tijdens bedrijfsuitje

Bij ongevallen tijdens bedrijfsuitjes, met letselschade als gevolg, hangt het van de omstandigheden af of de werkgever aansprakelijk is. De uitspraken van de rechters hierover zijn wisselend. Reden temeer u te laten bijstaan in de beoordeling van uw mogelijkheden.

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.